De IGZ: theorie

Toezicht in de zorg bron: www.rijksoverheid.nl: de theorie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de kwaliteit van de zorg. Het kabinet wil dat de IGZ sneller reageert op misstanden.
• Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Nederlandse Zorgautoriteit
Naast de IGZ en NZa controleert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zorgondernemingen op grond van de Mededingingswet.
Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en bewaakt de rechten van patiënten en cliënten. De inspectie kan bestuurlijke boetes en dwangsommen opleggen aan instellingen, zonder tussenkomst van het Openbaar Ministerie. Ook heeft de inspectie bevoegdheid om zonder toestemming van patiënten medische dossiers in te zien, als dat voor haar taak nodig is.
Kaders IGZ voor inspectie zorg
Op het gebied van goed bestuur in de zorg heeft de IGZ in april 2011 een Toezichtkader Bestuurlijke Verantwoordelijkheid voor Kwaliteit en Veiligheid vastgesteld. Hierin legt de IGZ uit hoe zij het toezicht op goed bestuur zal uitvoeren.
Meer toezicht vanaf 2012
Vanaf 2012 zal de inspectie meer toezicht houden op de zorg voor kwetsbare groepen, met de nadruk op de zorg voor ouderen. De IGZ voert meer inspecties uit op de werkvloer, zowel onaangekondigd als aangekondigd. Zij maakt daarbij gebruik van onderzoekers die zich voordoen als cliënt of patiënt (‘mystery guests’). IGZ ontvangt daarvoor vanaf 2012 jaarlijks € 10 miljoen euro extra.
Deze en andere prioriteiten zijn vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 ‘Voor gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’. In het IGZ werkplan 2012 staat hoe IGZ de gestelde doelen in het Meerjarenbeleidsplan wil bereiken.
Nederlandse Zorgautoriteit
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dit doet zij op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De Wmg moet meer concurrentie en marktwerking in de zorg brengen. Tegelijkertijd stelt de Wmg regels om de ontwikkeling van kosten in de zorg in toom te houden.
De NZa ziet erop toe dat de zorgmarkten goed werken. Door de invoering van marktwerking worden tarieven steeds meer losgelaten en hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid om hun eigen beleid te maken. Een deel van de zorg is echter nog steeds gereguleerd. De NZa stelt voor deze zorg regels, budgetten en tarieven vast. Ook ziet zij erop toe dat zorginstellingen en verzekeraars aan de wet voldoen en verantwoording afleggen.