Indienen klacht bij de IGZ ea

Indienen klacht bij de IGZ en andere instanties.
Helaas is het bijna zinloos voor slachtoffers van medische fouten om klachten in te dienen over medische fouten. Het blijkt nl vrijwel onmogelijk voor slachtoffers van medische fouten om objectieve, schriftelijke rapportages van artsen omtrent medische fouten van collega-artsen te verkrijgen. Dit is noodzakelijk om enige kans van slagen te hebben. Ook de medische experts van advocaten zijn veelal niet objectief, vragen veel geld, evenals de letselschadeadviseurs of advocaten die weten dat U weinig kans van slagen heeft en jarenlange procedures voor de boeg….
Zonder objectieve medische rapportage heeft een tweede mening nauwelijks kans van slagen, evenmin als het indienen van een klacht bij een klachtencommissie, de Inspectie Gezondheidszorg de burgerlijke rechter of het doen van strafrechtelijke aangifte. In de praktijk staan artsen boven de wet.
SIN-NL raadt slachtoffers van medische fouten  door Nederlandse artsen, aan om naar het buitenland te gaan, Europa of elders en schriftelijke rapportages te vragen aan de medisch specialisten.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): klachtenregeling
bron: www.overheidsloket.overheid.nl

Gaat uw klacht over het gedrag van de Inspecteur-Generaal van de inspectie, dan dient u uw klacht in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Beschrijving
U kunt een klacht indienen over het optreden en gedrag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Bijvoorbeeld over onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie of het ontbreken daarvan.

Procedure
U krijgt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging met daarin informatie over de verdere procedure. U kunt bijvoorbeeld in de gelegenheid worden gesteld uw klacht mondeling te komen toelichten. Is de klacht complex, dan kan er advies worden gevraagd aan de klachtadviescommissie.

Afhandeltermijn
De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. Wordt er advies gevraagd, dan is de termijn binnen tien weken na ontvangst. De afhandeling kan met vier weken worden verlengd. U krijgt daarvan schriftelijk bericht.

Geen bezwaar of beroep
Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, krijgt u daarvan uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk bericht met vermelding van de reden. Tegen een uitspraak over uw klacht of als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale ombudsman of bij de Commissies voor de Verzoekschriften van de Tweede Kamer.

Voorwaarden
U kunt een klacht indienen onder de volgende voorwaarden:
er is niet eerder een klacht ingediend over dezelfde kwestie;
er is nog geen jaar verstreken na het voorval;
er zijn geen bestaande bezwaar en beroepsprocedures van toepassing;
de klacht is niet bij de rechter in behandeling of daar behandeld;
er loopt geen opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie naar aanleiding van het gedrag waarover wordt geklaagd.

Aanpak
U dient uw klacht schriftelijk in bij de IGZ en u vermeldt daarbij ten minste:
uw naam en adres;
de datum;
over wie uw klacht gaat;
een omschrijving van het gedrag.

Gaat uw klacht over het gedrag van de Inspecteur-Generaal van de inspectie, dan dient u uw klacht in bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).